Český hudební slovník osob a institucí

Antonicek, Theophil

Charakteristika: muzikolog, pedagog a hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 12.11.1937

Antonicek, Theophil, muzikolog, pedagog a hudební organizátor, narozen 22. 11. 1937, Vídeň.

 

Jeho předkové pocházeli z Moravy. Vystudoval hudební vědu na vídeňské univerzitě u Ericha Schenka a Othmara Wesselého, doktorát získal v roce 1962 s disertační prací o Ignazi von Moselovi. V roce 1967 absolvoval roční studijní pobyt v Itálii. V letech 1963 až 1999 byl odborným (hudebně)vědeckým pracovníkem Rakouské akademie věd (Kommision für Musikforschung), vykonával také funkci tajemníka Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst v Österreich (1963–74), od roku 1998 je pak vedoucím tohoto edičního projektu. Stál při založení Rakouské společnosti pro hudební vědu, od roku 1973 činný jako její tajemník, později místopředseda (od 1984) a prezident (1990 – 1996). Od roku 1979 přednáší na vídeňské univerzitě. Stal se členem - korespondentem Rakouské akademie věd (1984) a následně členem řádným (1995). Působil jako předseda redakční rady Rakouského biografického lexikonu (Österreichisches Biographisches Lexikon) a jako ředitel Institutu Antona Bruckera v Linci.

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je výzkum především rakouské hudby 17. až 19. století (se zvláštním zřetelem k hudbě vídeňské) a také vztahy rakouské a italské hudby stejného období.

 

Theophil Antonicek se stal od 90. let minulého století jedním z nejbližších aktivních zahraničních spolupracovníků zejména brněnské univerzitní muzikologie, podílel se na celé řadě společných odborných projektů, na koncepcích brněnských hudebně vědných kolokvií, publikoval v ústavním sborníku. V roce 2000 mu byl udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity.


Literatura:

I. Lexika

Flotzinger, Rudolf (ed.): Öesterreichisches Musiklexikon (Wien 2002).

New Grove2.

II. Ostatní

Hilscher, Elisabeth T. (ed.): Österreichische Musik, Musik in Österreich: Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas: Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag (Tutzing, 1998).

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 2.5.2014