Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stiborová, Zorka

Tisk

(Janíková)

Charakteristika: Hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:25.5.1942
Text
Dílo

Stiborová, Zorka (roz. Janíková), hudební pedagožka, narozena 25. 5. 1942, Ostrava.


Po absolvování Pedagogického institutu v Ostravě (1963) v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (specializace ruský jazyk – zeměpis – hudební výchova) pokračovala v letech 1970–72 v postgraduálním studiu na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde v roce 1983 vykonala státní rigorózní zkoušku a obhájila práci Modernizace vyučování hudební výchově (PaedDr.). Kandidaturu věd ukončila v roce 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Teorie vyučování hudební výchově obhájením kandidátské disertace na téma Tvořivost v profesionální činnosti učitele hudební výchovy 1. stupně ZŠ (CSc.). V roce 1996 získala po úspěšném habilitačním řízení na ostravské Pedagogické fakultě titul docenta (habilitační práce Soubor publikovaných prací k činnosti a osobnosti učitele hudební výchovy a k jeho profesionální přípravě).
V letech 1963–70 učila na základní škole, kde později vykonávala také funkci ředitelky (1970–81). V roce 1981 přešla na Pedagogickou fakultu v Ostravě, na jejíž katedře hudební výchovy působila jako odborná asistentka (1981–96) a docentka (1996–2007). Zde pracovala jako garant studia hudební výchovy, podílela se na tvorbě koncepce vzdělávání učitelů 1. stupně a přípravě akreditačních materiálů a v letech 1997–2007 byla členkou oborové rady doktorandského studia oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Zde také pracovala jako pedagog oboru Metodika zájmové hudební činnosti v Centru dalšího vzdělávání, s nímž externě spolupracuje stále. Další pedagogická činnost byla zaměřena na široký okruh vzdělávacích institucí od škol základních (experimentální výuka HV ve 4. ročníku na Základní škole Frýdek-Místek v roce 2002), středních odborných (externí výuka hudební pedagogiky na konzervatoři v Ostravě v letech 1991–93) i vysokých uměleckých (externí výuka hudební pedagogiky na Institutu pro umělecká studia OU ve školním roce 2004/05). V letech 1998–99 realizovala jako lektorka mnoho přednášek a praktických cvičení ve spolupráci se střediskem Služba škole Ostrava, v letech 1994 a 1995 vedla několikadenní semináře pro pedagogy základních a středních škol i středních pedagogických škol v Bratislavě a v Banské Bystrici (zde také seminář pro studenty Fakulty múzických umění Akademie umění v roce 2003). Pro Universytet Śląski – Institut pedagogiky muzycznej Cieszyn a pro konferenci Evropská hudební výchova v Berlíně připravila workshopy na témata tvořivé učení a improvizační hry v rámci hudební edukace. Samozřejmou součástí její pedagogické činnosti byly také odborné přednášky z oblasti základů vědeckého výzkumu pro doktorandy oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (2003–07).
Ve své vědecké činnosti se v průběhu téměř pětadvaceti let zaměřovala na několik okruhů. V období 1983–89 se zabývala převážně „hudební edukací na všeobecně vzdělávacích školách a hudebně didaktickými kategoriemi ve vzájemných vazbách a souvislostech se zaměřením na hudební rozvoj žáků“. Výsledky výzkumných úkolů z tohoto období publikovala ve sbornících Pedagogických fakult v Ostravě a Praze a v periodikách Estetická výchova a Komenský. V letech 1989–2006 se do popředí jejího vědeckého zájmu dostalo téma „osobnost učitele hudební výchovy z hudebně pedagogických a hudebně psychologických hledisek“. O závěrech vědeckých aktivit v této oblasti často referovala na odborných konferencích u nás (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc) i v zahraničí (Polsko, Slovensko). Třetí etapa vědeckého výzkumu byla směrována na „psychologické aspekty hudebních činností s akcentem na kreativitu pedagoga a žáků v procesu tvůrčího hudebního vzdělávání a nové pojetí hudebně pohybové výchovy v propojení s poslechem hudby“. Výsledky řešení těchto tematických okruhů publikovala ve sbornících a na hudebně pedagogických a hudebně psychologických konferencích (Ostrava, Praha, Olomouc; Slovensko, Polsko, Německo). Nedílnou součástí vědecké činnosti byly také odborné posudky publikací a projektů grantových agentur.


Dílo

Dílo literární

Knihy

Cvičení z didaktiky HV pro studium učitelství 1. stupně ZŠ (Ostrava 1986);

Kapitoly z hudební psychologie (spoluautor Mazurek, Jan) (Ostrava 1988);

Hudebně pohybové hry (Ostrava 1996);

Hudební výchova – metodika zájmové činnosti (Ostrava 2005);

Pohybová transformace hudby v tvůrčím pojetí hudebního vzdělávání (Ostrava 2006).

Studie a stati

Pedagogicko-psychologické základy řízení hudební tvořivosti žáků ZŠ (sborník prací Pedagogické fakulty, Praha 1987, s. 93–108);

Několik poznámek k přípravě žáků pro tvořivou hudební činnost (sborník PF UK Mezipředmětové vztahy v hudební pedagogice, Praha 1987, s. 83–93);

Některé příčiny absence estetického procesu v hudební výchově (sborník Fakulty humanitných vied Acta Universitatis Mateja Bela, Banská Bystrica 1988, s. 78– 3);

Identifikace hudebně tvořivého myšlení studentů PFO (sborník Jazyk, literatura, umění, Ostrava 1994, s. 98–118);

Aktivity učitele HV a rozvoj jeho systémového myšlení (sborník Acta Pedagogika 1994, č. 2, Ostrava 1994, s. 113–119);

Kreativní program v hudebně pohybové výchově studentů (sborník Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově, Praha 1994, s. 141–143);

Hodnotový systém a mravní profil učitele HV (sborník PdF OU ARS 2, Ostrava 1995, s. 43–58);

Pohybová transformace hudby jako prostředek výchovy a hudebního vzdělávání (sborník PdF OU ARS 3, Ostrava 1999, s. 44–52);

Hudební vzdělávání a jeho instrumentální charakter v přípravě učitelů (k teorii a praxi tvůrčího vzdělávání) (sborník Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století, Ostrava 2000, s. 231–236);

Kreativizační studijní program pohybové transformace hudby (sborník Hudobno-pedagogické interpretácie, Nitra 6, Nitra 2001, s. 157–168);

Identifikace psychologické podstaty tvůrčího procesu pohybové transformace hudby (sborník Psychologické aspekty hudební výchovy, Olomouc 2001 s. 27–34);

K hudbě pohybem, improvizací, hrou (teoretická část) (Múzy v škole, 7, 2002, č. 4, s. 8–9);

K hudbě pohybem, improvizací, hrou (praxeologická část) (Múzy v škole, 8, 2003, č. 4, s. 8–10);

Netradiční pojetí hudebně pohybové činnosti v hudebním vzdělávání, tvořivé učení (sborník Folklor a Folkloryzm w edukacji i wychowaniu, Cieszyn 2003, s. 47–51).

Hana Adámková

Datum poslední změny: 14.4.2010