Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Svaz českých skladatelů a koncertních umělců

Tisk


Charakteristika: Organizace hudebních skladatelů, interpretů a muzikologů

Text
Literatura

Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (Svaz českých skladatelů a hudebních umělců),organizace hudebních skladatelů, interpretů a muzikologů, zahájení činnosti 1970, ukončení činnosti 1990.

 

Po intervenci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byly postupně reorganizovány umělecké svazy (hudební, literární, výtvarný) tak, aby členy nově ustavených tvůrčích organizací umělců se stali jen ti, kdo veřejně neodmítli tzv. vstup vojsk. Svaz československých skladatelů byl zrušen v prosinci roku 1970 a byl nahrazen nově ustaveným Svazem českých skladatelů a koncertních umělců. Nová organizace zaujímala rovněž monopolní postavení a měla nadále podporovat hudební tvorbu českých skladatelů a výkonných umělců i muzikologů (i když v jejím názvu nebyla sounáležitost hudebních vědců se Svazem explicitně vyjádřena).

V závěru roku 1970 byl ustaven Přípravný výbor Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, jehož předsedou se stal klavírista, pedagog a skladatel Josef Páleníček, místopředsedy Josef Matěj a Karel Horký. Svaz byl nejprve konstituován pod názvem Svaz českých skladatelů a hudebních umělců. 23. 12. 1970 převzali zástupci nově formovaných uměleckých organizací stanovy. Vedení Svazu odmítlo kritické postoje ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Poté, co byl proveden výběr členů, konal se v Praze 19. prosince 1972 ustavující sjezd Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Za účasti 106 členů (předchůdce svazu měl cca 1000 členů) byli na tomto sjezdu zvoleni členové Ústředního výboru, mj. Jiří Bajer, Josef Boháč, Václav Dobiáš, Václav Felix, Oldřich Flosman, Ivan Jirko, Václav Kučera, Josef Páleníček, Jiří Pauer, Jan Seidel, Jaroslav Šeda, Jan Tausinger a další. Předsedou se stal Lubomír Železný (v této funkci setrval pak až do předčasné smrti v roce 1979), místopředsedy Dagmar Baloghová, Karel Horký a Josef Matěj, vedoucím tajemníkem Václav Kučera; ustaveno bylo rovněž předsednictvo a kontrolní a revizní komise. Také na Slovensku byla ustavena obdobná organizace – Zväz slovenských skladatelov, jehož předsedou byl skladatel Otto Ferenczy.

Rozdělením složek Svazu českých skladatelů a koncertních umělců do tří oblastí byla vytvořena nová organizační struktura: vznikla tak oblast skladatelská, jež se uvnitř dělila na sféru hudby vážné a populární, dále oblast koncertního umění a oblast hudební vědy, kritiky a publicistiky; činnost jednotlivých oblastí vedly tzv. tvůrčí komise. Obdobné komise působily i v pobočkách svazu.

Poslání nově ustaveného Svazu vyjádřila rezoluce takto: „Rozbor minulého období, nesený duchem stranické principiálnosti, se stal základem, z něhož je nutno vyjít při stanovení nové cesty, obnovující kontinuitu pokrokového tvůrčího úsilí české hudby od minulosti od minulosti přes dnešek až k perspektivám, které stojí před námi.“ Svaz českých skladatelů a koncertních umělců vyjádřil souhlas s tzv. normalizací. V usnesení byla zdůrazněna potřeba rozšíření činnosti svazového vydavatelství Panton a formy tzv. tvůrčích objednávek, jež umožňovaly členům svazu soustředění k tvůrčí práci bez existenčních starostí. V roce 1973 zahájila činnost pobočka Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Brně a pak i pobočky v Plzni, v Ostravě a ve východních Čechách. Od roku 1973 působil v rámci svazu také Kruh mistrů houslařů umělců, od 1974 Kruh textařů a od roku 1978 Kruh sbormistrů. V červnu 1973 byl jako federální střechový orgán ustaven Československý výbor svazu skladatelů, jemuž předsedal Eugen Suchoň; tento výbor měl na starosti jednak vzájemnou koordinaci činnosti obou národních svazů, jednak mezinárodní reprezentaci. Z výboru se v roce 1978 na ustavujícím sjezdu zformoval Svaz československých skladatelů. Ten pak realizoval řadu akcí, mj. Festival české a slovenské hudby v Sovětském svazu (1973) a festivaly skladeb autorů ze socialistických zemí.

Svaz českých skladatelů a koncertních umělců připravoval pravidelné každoroční skladatelské i interpretační přehlídky (Týdny nové tvorby, do jejichž programů byla zařazována i populární hudba), pravidelné Hudební středy s programem z komorních skladeb, jednotlivé orchestrální koncerty i tzv. koncerty-besedy; od roku 1975 pak pořádal tzv. Tvůrčí dílny, jejichž obsah tvořily zejména skladby mladých autorů. Svaz rovněž podnítil vznik tzv. Aktivu mladých, který od roku 1974 pořádal v Karlových Varech pravidelné festivaly s názvem Mladé pódium, autorské večery Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, premiéry nových skladeb v Brně, Ostravě, v Plzni, ale také např. koncerty dechové hudby, akci Dny mladé tvorby v Luhačovicích, setkání českých a slovenských kritiků v Bratislavě, vyhlašoval Ceny Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, pořádal i koncerty jazzové hudby, koncerty z tvorby pro děti atd. Organizoval rovněž mezinárodní setkání mladých skladatelů, od roku 1974 vyhlašoval soutěž mladých skladatelů a pořádal festival s názvem Mladá Smetanova Litomyšl. Podobně i hudební vědci postupně prosadili pořádání odborných muzikologických seminářů a konferencí.

Svaz českých skladatelů a koncertních umělců tak v zásadních rysech převzal koncepci a úkoly dřívějšího Svazu československých skladatelů, podporoval z prostředků Českého hudebního fondu nově vznikající tvorbu a stal se tak znovu reprezentantem ideové kulturní politiky socialistického státu. Svaz převzal dva hlavní úkoly: na jedné straně zajišťoval politickou kontrolu činnosti hudebních umělců a muzikologů, na straně druhé principiálně ovlivňoval hudební život v zemi. Významnějším důvodem k represivním postojům vůči nečlenům Svazu nebyly tolik příčiny odborné (tj. výhrady vůči technickým a slohovým principům tvorby), ale bezprostřední důvody politické (tj. postoje k srpnové okupaci a poté normalizačnímu úsilí Komunistické strany Československa). Informace o činnosti svazu, o zasedáních jeho ústředního výboru a dalších akcích přinášely pravidelně Hudební rozhledy, v nichž byly publikovány také odborné recenze veřejných svazových koncertů.

Po Železného předčasné smrti v roce 1979 byl předsedou zvolen skladatel Jan Seidel (v této funkci byl v letech 1980–87). Ve dnech 30. a 31 3. 1982 se konal 3. svazový sjezd. Od roku 1983 převzal funkci vedoucího tajemníka Ladislav Kubík. Předsedou byl na 4. sjezdu ve dnech 1. a 2. dubna 1987 zvolen Jiří Dvořáček, místopředsedy byli Otmar Mácha a Václav Felix (1978–89).

Členská základna svazu byla postupně rozšiřována; za členy byli přijímáni i ti, kdo v prvé fázi pro vedení přijatelní nebyli a stáli po léta mimo organizační strukturu svazu (tak např. na sklonku roku 1988 byli přijati Jan Kapusta, Petr Kofroň, Zdeněk Merta, Jaromír Černý, Wanda Dobrovská, Helena Havlíková, Jitka Ludvová, Yvetta Koláčková, Jiří Kulka, Josef Vlček, Karel Vágner, Luboš Andršt, Jiřina Jirásková, Miloš Navrátil a další). Obdobně se rozšířily i možnosti udělování státních vyznamenání a titulů národní umělec a zasloužilý umělec: tak např. v roce 1988 byli takto oceněni Otmar Mácha, Václav Rabas, Zuzana Růžičková, Rudolf Rokl, Ladislav Simon, Alexej Fried, Václav Kašlík, Lubomír Malý, Petr Řezníček, Karel Svoboda, státní cenu Klementa Gottwalda obdržel Svatopluk Havelka atd. Svaz českých skladatelů a koncertních umělců uděloval rovněž Ceny svazu (v letech 1987 a 1988 je získali mimo jiné skladatel Jiří Bárta, sbormistr Pavel Kühn, skladatelé Otmar Mácha a Věroslav Neumann, houslista Čeněk Pavlík, multiinstrumentalista a jazzový hudebník Jiří Stivín, skladatelé Miloš Štědroň, Vladimír Tichý, Petr Eben, Milan Dvořák, Jiří Gemrot, Miloslav Ištvan, kontrabasista František Pošta, skladatelé Ladislav Simon, Vladimír Sommer, Milan Svoboda, klavírista Pavel Štěpán, muzikologové Jaroslav Bužga, Stanislav Tesař, Zuzana Zatloukalová, Jaroslav Zich ad.).

Svaz organizoval různá setkání svých členů, semináře apod., ustavil poradní orgán pro hudební záležitosti hlavního města Prahy; na půdě svazu vznikly nové složky, např. Kruh umělců hudebních nástrojařů, Kruh klavírníků a varhanářů (1987), Kruh sbormistrů (1988). Svaz se zabýval činností Ochranného svazu autorského (1987), problémy hudebního školství atd.

V lednu roku 1978 byl obnoven Svaz československých skladatelů, spojující do společné organizační základny Zväz slovenských skladatelov a Svaz českých skladatelů a koncertních umělců; federální svaz, jehož předsedou byl od 1978 Andrej Očenáš a od 1982 Zdenko Nováček, zanikl s rozdělením Československé republiky na dva samostatné státy k 1. lednu 1993.

V osmdesátých letech postupně sílily snahy o určitou demokratizaci svazové činnosti. Takové tendence se objevily na 4. sjezdu. V té době už postupně slábl vliv centrálního řízení Ústředního výboru Komunistické strany Československa na činnost uměleckých organizací. Po listopadovém převratu se 23. 11. 1989 z podnětu skladatele Marka Kopelenta sešel Ústřední výbor svazu se zástupci Občanského fóra hudebních umělců v čele se skladatelem Janem Hanušem a dosavadní Ústřední výbor Svazu českých skladatelů a koncertních umělců vedený Jiřím Dvořáčkem 28. 11. 1989 odstoupil. Občanské fórum pak svolalo na 6. 2. 1990 mimořádný sjezd svazu, jímž bylo působení Svazu ukončeno a byla založena nová organizace hudebních umělců – Asociace hudebních umělců a vědců.


Literatura

I. Lexika

MEH.

Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983).

Čeští koncertní umělci. Pěvci (Praha 1984).

ČSS.

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

SČHK.

 

II. Ostatní

Poledňák, Ivan: Zpráva rehabilitační a rekvalifikační komise sekce hudebních kritiků a vědců (Hudební věda 1969, č. 3, s. 326–339).

Kučera, Václav: Sjezd mimořádně politický. Hrst marginálií k Mimořádnému sjezdu SČSS a Ustavujícímu valnému shromáždění SČS (Opus musicum 1, 1969, č. 1, s. 33–35).

První etapa. Předsednictvo přípravného výboru SČSKU (Hudební rozhledy 24, 1971, s. 385).

Kučera, Václav: Ve jménu spolupráce (Hudební rozhledy 24, 1971, č. 12, s. 529).

Zpráva o průběhu ustavujícího sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 1–2).

Programová část sjezdového referátu předneseného Lubomírem Železným (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 2–6).

Projev vedoucího delegace ÚV KSČ Miroslava Müllera (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 6–8).

Dopis ustavujícího sjezdu SČSKU Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 9).

Rezoluce ustavujícího sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 10–11).

Ústřední výbor Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 1, s. 11).

Telegram Svazu sovětských skladatelů (Hudební rozhledy 26. 1973, č. 1, s. 11).

Železný, Lubomír a členové ÚV SČSKU: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců do nové etapy (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 3, s. 97).

Přijetí na Hradě (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 5, s. 193).

Bajer, Jiří: Týden soudobé tvorby z jiné strany (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 6, s. 263–266).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 8, s. 337).

Stanovy Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Přijaty na ustavujícím sjezdu SČSKU v prosinci 1972, schváleny ministerstvem vnitra ČSR (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 8, s. 337–339).

Prohlášení Československého výboru svazů skladatelů (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 11, s. 481).

Významná jednání Svazu (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 12, s. 529).

Za nové tvůrčí činy socialistického umění. Společné prohlášení uměleckých svazů k nadcházejícím historickým výročím (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 3, s. 97).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 4, s. 145).

Festival české a slovenské hudby v SSSR (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 4, s. 147–153).

Kučera, Václav: Bilance a perspektivy. Nad výsledky V. sjezdu Svazu skladatelů SSSR (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 6, s. 241–242).

Skála, Pavel: Čeští houslaři sněmovali (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 6, s. 258–259).

Nedílnou součástí politiky strany a státu je rozvoj kultury a umění (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 8, s. 357–359).

Burjanek, Josef; Zapletal, Petar: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců. Informativní příručka (Praha 1975).

Zpráva ze zasedání Ústředního výboru SČSKU (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 1, s. 3–4).

Smolka, Jaroslav: Hudebně teoretické symposium k Roku české hudby (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 2, s. 61–62).

Dohoda o spolupráci AMU a SČSKU (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 4, s. 165).

r.: Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 6, s. 241).

r n: Soutěž k velkému jubileu (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 7, s. 329).

Adamčiaková, Vlasta: Košické setkání muzikologů (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 7, s. 329–330).

r: Ze zasedání vrcholných svazových orgánů (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 9, s. 385–386).

r.: Výzva hudebním umělcům (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 1, s. 3).

r.: Vrcholný orgán SČSKU zasedal (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 2, s. 49).

Ocenění tvorby mladých skladatelů (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 2, s. 49–50).

Po sjezdu (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 6, s. 241).

Bokůvková, Vlasta: Hudební teorie, skladba, koncertní umění (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 6, s. 263).

Špelda, Antonín: Hovory o hudbě v Plzni (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 6, s. 264).

r.: Ze zasedání Ústředního výboru SČSKU (Hudební rozhledy 29, 1967, č. 7, s. 329).

Předsednictva českých tvůrčích uměleckých svazů: Prohlášení umělecké fronty (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 11, s. 481).

Zapletal, Petar – Marat, Zdeněk – Dorůžka, Lubomír: Zpráva o situaci v oblasti populární hudby s hlediska činnosti dramaturgicko-programové komise SČSKU v době mezi 1. a 2. sjezdem Svazu (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 11, s. 522–524).

r.: Z aktivu kritiků a publicistů (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 12, s. 549–550).

Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Provolání Československých výborů uměleckých svazů (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 2, s. 49–50).

r.: Ze zasedání ústředního výboru SČSKU (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 2, s. 51).

Manifestace české hudební fronty. K provolání čs. výborů uměleckých svazů (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 3, s. 97–98).

Zpráva o průběhu druhého sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 193–194).

Za další rozvoj socialistické hudební kultury. Referát Lubomíra Železného, předsedy SČSKU (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 194–203).

Dopis (účastníků sjezdu) předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 206–207).

Rezoluce II. sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 207–208).

Boháč, Josef – Kubík, Ladislav – Bor, Vladimír – Majer, Jiří – Myška, Rudolf – Kovaříček, František – Gregor, Čestmír – Bervíd, Miloslav – Ševčík, Vladimír – Zapletal, Petar – Špidlen, Přemysl – Dvořák, Antonín – Válek, Jiří – Pospíšil, Vilém – Kašák, Viktor – Kříž, Jaromír – Masier, Miloslav – Trhlík, Otakar – Valový, Evžen – Seidel, Jan – Etlík, Milan – Železný, Lubomír: Z diskusních příspěvků na II. sjezdu SČSKU (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 5, s. 210–219).

Pátý sjezd Svazu slovenských skladatelů. Z referátu Zdenko Nováčka, místopředsedy SSS (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 6, s. 241–243).

Kovářová, Anna – Bokes, Vladimír – Mokrý, Ladislav – Burlas, Ladislav – Papp, Gustáv – Kresánek, Jozef – Suchoň, Eugen: Z diskusních příspěvků na V. sjezdu SSS (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 6, s. 246–247).

Hrčková, Naďa: Pokus o diagnózu. Na okraj Týdne nové slovenské hudební tvorby (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 7, s. 289–291).

r.: Ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 9, s. 386).

r: Ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 31,1978, č. 2, s. 53).

Zpráva o průběhu ustavujícího sjezdu Svazu československých skladatelů (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 97–98).

Očenáš, Andrej: Referát předsedy SČS (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 98–105).

Dopis (delegátů ustavujícího sjezdu ČS) ústřednímu výboru Komunistické strany Československa (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 108–109).

Suchoň, Eugen: Dopis předsedy Čs. svazu skladatelů (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 109).

Rezoluce ustavujícího sjezdu Svazu československých skladatelů (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 110).

Šeda, Jaroslav – Burlas, Ladislav – Baloghová, Dagmar – Kovářová, Anna – Kohoutek, Ctirad – Bokes, Vladimír – Seidel, Jan – Etlík, Milan – Kohout, Antonín: Z diskuse na ustavujícím sjezdu Svazu československých skladatelů (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 112–117).

Kučera, Václav: Spolupráce uměleckých tvůrčích svazů ČSSR a SSSR (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 5, s. 219–220).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 6, s. 244–245).
Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 8, s. 337–338).

Bajer, Jiří: Plenární zasedání prezidia Svazu skladatelů SSSR (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 8, s. 379–381).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 2, s. 49).

Seminář kritiků a skladatelů populární hudby (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 2, s. 49–50).

Slavický, Milan: Setkání mladých skladatelů (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 2, s. 75–76).

Ledeč, Jan: Několik poznámek k TNT 1979 (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 5, s. 203–206).

Šeda, Jaroslav: Úvaha nad úrodou (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 5, s. 206–208).

Ceny SČSKU pro rok 1979 uděleny (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 5, s. 229).

r: Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 6, s. 241).

Vysoká státní vyznamenání a pocty (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 6, s. 258).

re: Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 8, s. 337).

pf: Členský aktiv SČSKU skladatelské oblasti (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 8, s. 337–338).

Skála, Pavel: Zpráva o celostátním semináři o zábavné hudby (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 11, s. 521–526).

Setkání mladých skladatelů v Košicích (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 1, s. 6).

re: Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 2, s. 49).

Felix, Václav: V Moskvě na sjezdu skladatelů (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 2, s. 77–79).

Pensdorfová, Eva: Rozhovor s Václavem Riedlbauchem (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 3, s. 125–127).

Dvořáček, Jiří – Riedlbauch, Václav: Po týdnu nové tvorby (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 6, s. 241–242).

Burlas, Ladislav: Analýzy sjezdových dokumentů Svazu slovenských skladatelů v oblasti hudební tvorby (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 6, s. 273–275).

vn: Ceny mladým skladatelům (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 7, s. 325).

Mojžíš, Vojtěch. Tvůrčí setkání mladých skladatelů ČSSR a SSSR (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 7, s. 328–330).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 8, s. 337–338).

psk: O populární hudbě ve Zvíkovském Podhradí (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 8, s. 339–340).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 9, s. 385).
Vít, Petr: Muzikologické dialogy 1980 (Hudební rozhledy 33,1980, č. 12, s. 541–542).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 3, s. 97).

Setkání mladých skladatelů ČSSR a NDR (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 3, s. 124–126).

Kučera, Václav: O práci s mladými umělci (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 3, s. 127–129).

Skála, Pavel: Koncerty-besedy jsou již pojem (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 5, s. 186–198).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 6, s. 241).

Prohlášení Ústředního výboru Svazu československých skladatelů v Bratislavě dne 4. 3. 1981 (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 6, s. 241).

Výroční ceny SČSKU za rok 1981 (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 385–386).

Skála, Pavel: Autorský večer Josefa Ceremugy (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 387).

Dehner, Jan: Mladí muzikologové poprvé na Hukvaldech (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 404–405).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 10, s. 433–434).

Šeda, Jaroslav: K diskusi o socialistickém realismu. Diskusní příspěvek z konference SČSKU v prosinci 1980 (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 12, s. 557–560).

Stanovy Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, schválené III. sjezdem SČSKU v březnu 1972 (Praha 1982).

Seidel, Jan: Před III. sjezdem SČSKU (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 1, s. 1–3).

Naše předsjezdová anketa I. část (Zdeněk Pachovský, František Jílek, Karel Pexidr, Jiří Holeňa, Zbyšek Malý, Leopold Korbař, Jan Hanuš, Petr Vronský, Leoš Faltus, Vlastimil Lejsek, Jindřich Brabec, Mario Klemens, Miloš Machek, Petar Zapletal, Otakar Vondrovic, Petr Sovadina, Klement Slavický, Stanislav Jelínek, Jiří Skovajsa, Antonín Devátý, Jiří Pávek, Eva Hermanová, Jindřich Feld, Václav Žilka, Brigita Šulcová, Štěpán Lucký, Jaroslav Šaroun, Pavel Blatný, Milan Kostohryz) (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 1, s. 3–7).

Naše předsjezdová anketa II. část (Miloš Pokora, Miroslav Klega, Václav Holzknecht, Václav Riedlbauch, Jindra Bártová, Jaromír Kříž, Saša Večtomov, Jarina Smoláková, Jiří Matys, Antonín Špelda, Jiří Teml, Zdeněk Petr, Evžen Zámečník, Stanislav Titzl, Jiří Labudra, Karel Steinmetz, Vladimír Bor, Ivan Petrželka) (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 2, s. 49–53).

pf: Vzájemné poznávání tvorby (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 3, s. 98–99).

Tichý, Vladimír: Setkání mladých v Dolní Krupé (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 3, s. 99).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 35. 1982, č. 4, s. 145).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 5, s. 193).

Zpráva o průběhu třetího sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 35. 1982, č. 6, s. 241).

Seidel, Jan: Zpráva o činnosti Svazu od II. sjezdu přednesená předsedou ÚV SČSKU národním umělcem Janem Seidlem (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 6, s. 242–251).

Rezoluce III. sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 6, 256–257).

Z diskuse na III. sjezdu SČSKU (Andrej Očenáš, Oto Ferenczy, František Kovaříček, Antonín Moravec, Josef Páleníček, Arnošt Košťál, Naděžda Honzíková, Zbyšek Malý, Pavel Štěpán, Vladimír Tichý, Josef Burjanek, Jaroslav Šeda, Václav Riedlbauch, Ladislav Kubík, Lubomír Čížek, Oldřich Flosman) (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 7, s. 289–299).

Z diskuse na III. sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. (Václav Bernášek, Miloslav Masier, Vítězslav Kuzník, Otakar Trhlík, Karel Steinmetz, Karel Odstrčil, Jan Hecl, Rudolf Myška, Vlastmil Hála, Antonín Matzner, Mojmír Smékal, Jan Slimáček, Jindřich Brabec, Jiří Bajer, Alena Veselá, Přemysl O. Špidlen, Pavel Jeřábek, Ctirad Kohoutek, Miloslav Malý, Milan Etlík, Robert Jurák, Petar Zapletal, Jiří Chvála, Rudolf Šrubař, Rudolf Pečman) (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 9, s. 385–392).

re: Sjezd Svazu slovenských skladatelů (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 9, s. 393–394).

Rothová, Hana: Seminář mladých kritiků a muzikologů (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 9, s. 395).

II. sjezd Svazu československých skladatelů (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 10, s. 435–437).

Seidel, Jan: Slavnostní předání cen SČSKU za rok 1982 (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1, s. 1–2).

r.: Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1, s. 2–3).

(re): Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 3, s. 97).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 7, s. 289–294).

Šeda, Jaroslav – Skála, Pavel – Pensdorfová, Eva – Volek, Jaroslav: Diskuse o Týdnu nové tvorby (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 8, s. 380–383).

Výroční ceny SČSKU za rok 1982 (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 9, s. 385–386).

Drábek, Václav: Ustavena pobočka SČSKU ve Východočeském kraji (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 9, s. 387–388).

Podgorný, Oleg: Seminář mladých kritiků a muzikologů (Hudební rozhledy36, 1983, č. 9, s. 419–420).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 10, s. 433).

Pensdorfová, Eva – Skála, Pavel: Čtvrtstoletí s českou hudbou. Beseda s pracovníky PANTONU (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 11, s. 499–506).

Svaz československých skladatelů. Provolání československých skladatelů k hudebním umělcům celého světa (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 12, s. 529).

Pokora, Miloš: SČSKU k výročí čs. filmového umění (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 1, s. 10–11).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 3, s. 99–100).

Pospíšil, Vilém: Pocta národnímu umělci Janu Seidlovi (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 3, s. 100–101).

Hudec, Vladimír: O hudební kritice mezinárodně (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 178–179).

red.: Ještě k besedě o Týdnu nové tvorby (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 5, s. 197).

Zpráva ze zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 10, s. 433–434).

Výroční ceny SČSKU za rok 1983 (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 12, s. 529).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 289–290).

Kvěch, Otomar: Setkání skladatelů a muzikologů socialistických zemí (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 290–291).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 38. 1985, č. 9, s. 385–386).

Hudec, Vladimír: Konference o současné skladatelské tvorbě (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 10, s. 433–435).

Výroční ceny Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za rok 1984 (sic) (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 1).

Pokora, Miloš: Čeští a slovenští kritici o soudobé tvorbě (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 43).

Protokol porady a prohlášení představitelů svazů skladatelů a koncertních umělců socialistických zemí (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 98–99).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 196).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 109–110).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 4, s. 157–158).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 108. 1986, č. 4, s. 154–157).

Pospíšil, Vilém: Hudební život a práce SČSKU. Rozhovor s Jiřím Pauerem (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 5, s. 193–195).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 5, s. 206).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 263).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 263–264).

VII. všesvazový sjezd skladatelů SSSR (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 289).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 303).

Pensdorfová, Eva: O historii a vyhlídkách Aktivu mladých. Rozhovor s Mariem Klemensem (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 433).

Bajer, Jiří – Blatný, Pavel – Bor, Vladimír – Burjanek, Josef – Čížek, Lubomír – Etlík, Milan – Feld, Jindřich – Jirásek, Ivo – Kašlík, Václav: Anketa před 4. sjezdem SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 439–443).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 444).

Marat, Zdeněk: Současný stav a perspektivy vývoje naší populární hudby (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 444–446).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 446–447).

Bajer, Jiří: Konference o budoucnosti české hudby (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 474–475).

Kohoutek, Ctirad – Korbel, Václav – Malý, Zbyšek – Matys, Jiří – Maxián, František – Moravec, Antonín – Petr, Zdeněk – Pexidr, Karel – Pilka, Jiří – Rabas, Václav – Slimáček, Jan – Špelda, Antonín – Šrubař, Rudolf – Vítek, Bohuslav – Zenkl, Luděk – Žilka, Václav: Anketa před 4. sjezdem SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 11, s. 486–490).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 12, s. 541).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 112–113).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 5, s. 198–199).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 7, s. 304–305).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 8, s. 378).

Kaňka, Petr: S Vítězslavem Hádlem o populární hudbě (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 9, s. 385–388).

Vičar, Jan: Setkání s Tichonem Chrennikovem. Rozhovor s  předsedou Svazu skladatelů SSSR (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 11, s. 481–484).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 11, s. 488–489).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 12, s. 544).

Čtvrtý sjezd Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Zpráva o průběhu IV. sjezdu SČSKU (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 12, s. 241).

Ceny Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za rok 1986 (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 1, s. 1).

IV. sjezd SČSKU (Knižnice Hudebních rozhledů, č. 1, Praha 1988).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 2, s. 61–62).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 107).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 113).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41. 1988, č. 4, s. 157.)

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 206).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 265).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 302).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 307–308).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 377).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 10, s. 446).

Gregor, Čestmír: Úvahy o hodnocení nových skladeb (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 10, s. 472–474).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 10, s. 497).

Ceny Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za rok 1987 (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 529).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 537).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 1, s. 19–20).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3, s. 109–110).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3, s. 119).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 298–209).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 6, s. 267).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 296).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 301–302).

Zpráva o zasedání ÚV SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 10, s. 438–439).

Kohoutek, Ctirad: Glosy k některým vnějším i vnitřním jevům naší současné hudební situace (Hudební rozhledy 42,1989, č. 10, s. 478–480).

Ceny Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za rok 1988 (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 529).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 540).

Zprávy SČSKU (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 2, s. 57).

Tůma, Jaromír: Konec normalizace, začátek normálnosti (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 256–257).

Kopelent, Marek: Slovo po dvaceti letech (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 4, s. 147–149).

Macek, Petr: Směleji a rozhodněji za českou hudbu! „Společenské vědomí“ české hudební kultury 1945–1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky (Praha 2006).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 25.7.2013