Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů

Tisk


Charakteristika: interpretační soutěž

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1999
Text

Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, interpretační soutěž, zahájení činnosti 1999, Praha.

 

Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů vznikla na půdě Společnosti Zdeňka Fibicha v roce 1999 jako součást široce koncipovaného projektu Věry Šustíkové „Oživení koncertního melodramu“ rozvíjejícího se paralelně s přípravami oslav dvojího jubilea skladatele Zdeňka Fibicha v roce 2000. Soutěž nese symbolicky jeho jméno, jakožto zakladatele českého koncertního melodramu. Cílem soutěže bylo atraktivní formou přitáhnout pozornost mladých českých a zahraničních umělců, studentů uměleckých škol i talentovaných amatérů a vychovat pro melodram novou generaci.

Ve spolupráci Společnosti Zdeňka Fibicha a Společnosti přátel kultury slova se v roce 1997 zrodily Umělecké dílny melodramu, které měly zasvětit budoucí interprety i jejich pedagogy do celé šíře problematiky melodramu. Konaly se přímo na školách v dohodnutých termínech v průběhu celého roku. Hned v prvním roce jimi prošlo přes 300 posluchačů. Z tohoto podhoubí vyrostla vlastní interpretační soutěž. Soutěž se pravidelně koná v Praze v Galerii Hudební fakulty AMU. Ačkoli nese jméno Zdeňka Fibicha, zdaleka se neomezuje pouze na melodram 19. století. Jejím posláním je především motivovat mladé umělce k poznávání koncertního melodramu všech období a k zvládnutí technických nároků interpretačně obtížného žánru, ale i propagovat český melodram doma a v zahraničí. Důležitým aspektem je navazování přímých kontaktů mladých umělců dramatického a hudebního oboru, jejich pedagogů, režisérů, ale také skladatelů, literátů, překladatelů.

Soutěž byla od počátku koncipována jako bienále s českou účastí v jednom a s mezinárodní účastí v následujícím roce. Je určena pro interpretační dvojice recitátor-klavírista od 16 do 35 let, které společně procházejí třemi koly, uskutečňovanými po tři po sobě následující dny (pátek–neděle nejblíže 28. říjnu). Výběr repertoáru je tak zúžen na skladby pro recitaci a klavír, které jsou ve světové literatuře melodramu nejvíce zastoupeny. Tříkolová struktura soutěže sleduje kromě všestrannosti interpretů i další cíle: propagaci díla Zdeňka Fibicha (1. kolo), rozšíření povědomí o tvorbě jednotlivých národních kultur (2. kolo) a iniciování nové tvorby (3. kolo). Za uplynulých dvacet let vzniklo pro soutěž již více než šedesát nových melodramů.

Sedmičlenná porota soutěže se každoročně obměňuje a jsou v ní zastoupeni vždy odborníci z různých oborů (režie, umělecký přednes, hra na klavír, skladba, eventuálně hudební, literární a divadelní věda, v mezinárodním kole pak i problematika uměleckého překladu). V mezinárodní porotě je zastoupení českých a zahraničních porotců v poměru 3:4. Společnost Zdeňka Fibicha organizuje celoročně metodickou přípravu českých účastníků soutěže. Umělecké dílny melodramu tak trvale suplují neexistující výuku žánru na uměleckých školách.

První česká soutěž se uskutečnila 29.–31. října 1999. V historicky první odborné porotě s předsedajícím režisérem Lubomírem Poživilem zasedli: muzikoložka Alena Burešová, literární vědec a režisér Jiří Hraše, herečka Marie Málková, herec Bořivoj Navrátil, klavíristka Dagmar Šimonková a muzikoložka Věra Šustíková, zakladatelka a první ředitelka soutěže. Do soutěže se přihlásilo sedmnáct soutěžních dvojic z celé republiky. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích (1. kategorie 15–21 let, 2. kategorie 22–35 let). Už první zkušenost však ukázala, že toto dělítko je zbytečné, proto pro mezinárodní soutěž v následujícím roce byly obě kategorie sloučeny a spodní věková hranice posunuta na 16 let.  

První Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v intepretaci melodramů proběhla ve dnech 23.–25. října 2000. Do soutěže se přihlásilo celkem čtrnáct interpretačních dvojic: z České republiky, Slovenska, Polska, Spojených států amerických, Německa, Švédska a Japonska. Celou soutěží nakonec prošlo devět dvojic. Mezinárodní porota byla složená ze světových osobností: předsedou poroty se stal Jaroslav Jiránek (současně i předseda mezinárodních oslav Zdeňka Fibicha), členství přijali: Simon Williams, herec, teatrolog, profesor Univerzity v Santa Barbara (Spojené státy), Walter Bernhart, muzikolog a pianista, profesor Univerzity ve Štýrském Hradci (Rakousko), Anita Keller, pianistka a profesorka berlínské univerzity (Německo) a Vladimír Rusko, režisér slovenského rozhlasu v Bratislavě (Slovensko). Za českou stranu v porotě zasedli herec Otakar Brousek a Věra Šustíková.

Pro vývoj hodnocení soutěže byly důležité zvláště první zkušenosti, podle nichž se pravidla několikrát upravovala. Ukázalo se, že Erbenův lakonický styl v povinném melodramu pro první kolo působí obtíže při překladu do cizích jazyků, což poskytuje domácím recitátorům jistou výhodu. Proto první kolo není vylučovací. Pro usnadnění práce poroty v dalších kolech se začaly pořizovat pracovní překlady melodramatických textů, některá základní a často opakovaná díla se dočkala i uměleckého přebásnění. Přesto se projevily vlastně dva hodnoticí přístupy k fenoménu melodramu: na jedné straně anglo-americká škola, preferující spíše výrazové, herecké ztvárnění díla a originalitu interpretů v uchopení skladby, na druhé straně středoevropské pojetí klasické recitace, jdoucí po obsahu a kvalitách kultivované řeči a po co největším souznění recitátora s klavírním partem. 

V dalších ročnících se do soutěže již hlásilo uchazečů méně, avšak jejich příprava byla daleko preciznější. Někteří sbírali zkušenosti i několik let za sebou. U českých účastníků se projevila větší zkušenost díky přípravnému národnímu kolu soutěže. Nárůst nové tvorby, kterou soutěžící přinesli po roce 2000, umožnil inovovat skladbu soutěžního repertoáru ve prospěch nových děl: Tvorba nových kritérií výběru skladeb pro rok 2009 už byla dílem nově jmenované ředitelky Marty Hrachovinové, která v roce 2009 vystřídala v této pozici Věru Šustíkovou. Od pátého ročníku soutěže je stanoven pro druhé kolo výběr z repertoáru až do roku 1999, pro třetí od roku 2000.

Podle statistiky Společnosti Zdeňka Fibicha prošlo za uplynulých dvacet let přípravou na soutěž 147 dvojic, soutěž samotnou pak absolvovalo na osmdesát soutěžních dvojic, mnohé opakovaně i několik ročníků za sebou. Vedle řady českých interpretů uspěli v soutěži mladí umělci z Německa, Rakouska, Francie, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Jižní Koreje a Japonska. V porotě se vystřídalo na šedesát odborníků z oborů herectví, režie, klavírní hry, dirigování, skladby, hudební a literární vědy i uměleckého překladatelství. V zahraničních porotách se objevily významné osobnosti z  Anglie, Belgie, Irska, Itálie, Japonska, Litvy, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Švédska, Ukrajiny a Spojených států. Předsedy jednotlivých mezinárodních porot byli: Jaroslav Jiránek (2000), Soňa Červená (2002), Vlasta Reittererová (2004), Michael Beckerman (2006), Peter Schneider (2008), Ivan Kurz (2010), Klaus Zelm (2012), Brian Caspe (2014), Ľubomír Chalupka (2016) a Adrian Pop (2018). Českým porotám předsedali: Lubomír Poživil (1999), Jiří Hlaváč (2001), Vladimír Justl (2003), Vlastimil Harapes (2005), Vladimír Franz (2007), Jan Vičar (2009), Lubomír Tyllner (2011), Radmila Hrdinová (2013), Jiří Hlaváč (2015) a Věra Šustíková (2017). 

Po dvaceti letech vyrostla celá generace mladých umělců, kteří se díky soutěži poměrně dobře orientují v problematice melodramu. Svou roli sehrála existence soutěže i v zahraničí, jak dokazuje fakt, že ti, kteří jí prošli, melodram již neopustili a zařadili ho trvale mezi své aktivity, a to jak soutěžící, tak porotci. Dokladem toho jsou například: vznik německého koncertního dua „Melodamen“, které tvoří finalistky soutěže z roku 2002, či založení společnosti „International Melodrama Verein“ ve Vídni porotcem mezinárodní soutěže Christophem Tureckem.

Jednotlivá mezinárodní kola soutěže mapují vydávané sborníčky Melodram v českém a anglickém jazyce. K jubilejní dvacáté soutěži v roce 2018 vyšla anglicko-česká publikace Melodram – 20 Years of International Zdeněk Fibich Competition in Interpretation of Melodrama / 20 let Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v intepretaci melodramů, s přehledem mezinárodního repertoáru, účastníků soutěže i odborných porot, jejímiž autorkami jsou obě dosavadní ředitelky soutěže Věra Šustíková a Marta Hrachovinová.

Na základě rozhodnutí výboru Společnosti Zdeňka Fibicha převezme od roku 2019 organizační vedení Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů několikanásobný účastník soutěže – skladatel a klavírista Jan Dušek, který se zapojil již do příprav jubilejního ročníku 2018. Inovace v organizaci soutěže budou zveřejněny od podzimu 2018 na nových webových stránkách: www.fibich-competititon.cz.


Literatura

I. Monografie

Šustíková, Věra: Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama (Praha 2017).

Šustíková, Věra – Hrachovinová, Marta: Melodram – 20 Years of International Zdeněk Fibich Competition in Interpretation of Melodrama / 20 let Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (Praha 2018).

 

II. Sborníky

Šustíková, Věra (ed.): Melodram (Praha 2000).

Šustíková, Věra (ed.): Melodram (Praha 2002).

Šustíková, Věra (ed.): Melodram (Praha 2004).

Šustíková, Věra (ed.): Melodram (Praha 2006).

Šustíková, Věra (ed.): Melodram (Praha 2008).

Šustíková, Věra – Hrachovinová, Marta: Melodram (Praha 2010).

Šustíková, Věra – Hrachovinová, Marta: Melodram (Praha 2012).

Šustíková, Věra – Hrachovinová, Marta: Melodram (Praha 2014).

Šustíková, Věra – Hrachovinová, Marta: Melodram (Praha 2016).

 

III. Články v odborných periodikách 

Smetáčková, Míla: Život v České hudební společnosti. Mezinárodní festival a soutěž koncertního melodramu (Talent, 2002, č. 12, s. 20; 2003, č. 1, s. 20).

Smetáčková, Míla: Mezinárodní Fibichův festival a soutěž 2002 (Hudební rozhledy, 2002, č. 11–12; s. 21 –22).

Smetáčková, Míla: The Second Fibich International Competition 2002 in Prague

(The Dvorak Society. Newsletter, č. 62, 2003, č. 1, s. 10).

Šustíková, Věra: Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (Talent, 2005, č. 2, s. 21–22).

Hrdinová, Radmila: Mladí umělci soutěžili v přednesu melodramů (Hudební rozhledy, 2009, č. 12, s. 19–20).

Mandzáková, Zuzana: Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (Hudební rozhledy, 2012, č. 1, s. 19).

Selčanová Zuzana: Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (Hudební rozhledy, 2012, č. 12, s. 19–20).

Hrachovinová, Marta: Šumperská soutěž v interpretaci koncertního melodramu.

Jablko nepadá daleko od stromu (Hudební rozhledy, 2013, č. 1, s. 25).

Bezděk, Jiří: Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (Hudební rozhledy, 2017, č. 1, s. 16).

 

www.casopisharmonie.cz/komentare/mlady-melodram.html

www.casopisharmonie.cz/kritiky/ti-nejlepsi-koncert-vitezu-souteze-zdenka-fibicha-v-interpretaci-melodramu.html

 

Archivalie

Hudebně historické oddělení Českého muzea hudby.

 

Věra Šustíková

Datum poslední změny: 21.11.2018