Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sirovátka, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Etnograf

Datum narození/zahájení aktivity:8.9.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.7.1992
Text
DíloLiteratura

Sirovátka, Oldřich, etnograf, narozen 8. 9. 1925, Teresva (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina), zemřel 31. 7. 1992 Sádek (u Poličky).

 

Obecnou školu začal navštěvovat v Oslavanech, kam otec, bývalý legionář, který sloužil na Podkarpatské Rusi jako četnický praporčík, s rodinou přesídlil začátkem třicátých let. Po maturitě na reálném gymnáziu v Ivančicích (1944) pracoval jako hornický pomocník na dole Kukla v Oslavanech. V letech 1945–49 studoval na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity češtinu, filozofii a národopis (PhDr. 1950 za práci Rým folklorního verše). Krátce byl kulturním redaktorem v brněnské redakci Práce a po vojenské základní službě (1950–51) působil jako učitel základních škol. V roce 1953 se stal vědeckým pracovníkem brněnské pobočky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, kde v šedesátých letech vedl oddělení slovesné folkloristiky. V roce 1972 přešel na brněnské pracoviště Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; v roce 1990 se vrátil do Ústavu pro etnografii a folkloristiku a stal se vedoucím brněnské pobočky. Titul CSc. získal 1959 (kandidátská disertace), DrSc. 1991 za práci Srovnávací studie o české lidové slovesnosti. Byl dlouholetým externím učitelem Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty brněnské univerzity (od 1953), kde se 1966 habilitoval prací Srovnávací folkloristika a česká lidová slovesnost a 1967 byl jmenován docentem pro obor srovnávací folkloristiky; 1991 mu byl udělen titul profesor. Od 1988 vedl semináře folkloristiky také na tamní Pedagogické fakultě. Působil ve vědeckých radách řady národopisných institucí a redakčních radách mnoha národopisných časopisů. Byl viceprezidentem komise pro lidovou poezii při Société internationale d’ethnologie et de folklore, dopisujícím členem Verein für Volkskunde, členem mezinárodní komise slovanského folkloru při Mezinárodním komitétu slavistů, vedoucím komise pro lidovou slovesnost Národopisné společnosti československé při ČSAV atd. Přednášel na folkloristických kongresech, konferencích a sympoziích ve většině evropských zemí. Publikovat začal básně v časopisech Jitro (od 1940) a Řád (od 1943). Pracemi z oblasti národopisu, později i literární vědy, a recenzemi folkloristických publikací i literatury pro děti přispíval do časopisů Naše Valašsko (Vsetín), Vlastivědný věstník moravský, Český lid, Radostná země (Opava), Časopis Matice moravské, Československá etnografie, Acta ethnographica, Slovenský národopis (Bratislava), Slovácko (Uherské Hradiště), Národopisný věstník československý, Ethnologia Slavica, Národopisné aktuality (Strážnice), Česká literatura, Slavia, Slavica Pragensia, Deutsches Jahrbuch für Volkskunde (Berlín), Zeitschrift für Volkskunde (Stuttgart), Jahrbuch für Volksliedforschung (Berlín), Malovaný kraj (Břeclav), Slavistická folkloristika, Národopisná revue (Strážnice) a jiných, do deníků Rovnost, Brněnský večerník a Lidová demokracie. Spolupracoval s Československým rozhlasem a Československé televizí. Napsal řadu předmluv a doslovů i ke knihám a edicím jiných autorů (např. Kamila Bednáře, Miroslava Bureše, Evy Kilianové, Anežky Šulové, Josefa Haise Týneckého).


Dílo

Dílo literární

 

Knihy a písňové sborníky (výběr)    

Boskovický zpěvníček (Praha 1953);

Písně z Hané (Praha 1954, spolu s M. Jirouškem);

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka 1 (Praha 1955, spolu s Karlem Vetterlem);

Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska (Praha 1957, spolu s Jaromírem Gelnarem);

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka 2 (Praha 1960, spoluautoři Karlem Vetterlem a Zdenkou Jelínkovou);

Lidové písně z Podluží (Břeclav 1975, spolu s Karlem Vetterlem).

 

Studie, stati články, recenze apod. (výběr)

Zlidovělé písně z 19. století na Boskovicku (Český lid, roč. 40, 1953);

Za dělnickou písní na Oslavansku (Český lid, roč. 41, 1954);

Faktory variačního procesu v lidové písni (Národopisný věstník československý, roč. 2 (35), 1967, s. 183–197, spolu s Jaromírem Gelnarem).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 110–111).

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Praha 2007).

Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (2) (Praha 1998).

 

II. Ostatní

an.: Soupis národopisných prací Oldřicha Sirovátky (Národopisné aktuality, roč. 22, 1985, s. 93).

Válka, Miroslav: Oldřich Sirovátka (1925–1992) (Bibliografická příloha Národopisné revue 1993, č. 5, za spolupráce Richarda Jeřábka).

Jeřábek, Richard: K nedožitým sedmdesátinám Oldřicha Sirovátky (in: sborník Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin, Brno 1996, s. 7–10).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 19.3.2012