Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vycpálek, Josef

Tisk


Charakteristika: Středoškolský profesor, sběratel lidových písní a tanců a hudebník

Datum narození/zahájení aktivity:1.2.1847
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.11.1922
Text
Literatura

Vycpálek, Josef, středoškolský profesor, sběratel lidových písní a tanců a hudebník, narozen 1. 2. 1847, Chocerady (u Benešova), zemřel 24. 11. 1922, tamtéž.
 
Měl se stát původně knězem, studium na Novoměstském piaristickém gymnáziu však nedokončil a pokračoval ve studiu na světském akademickém gymnáziu, dále na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština pro vyšší, latina pro nižší gymnázia. Během studia se živil kondicemi, překládal a vyučoval hru na klavír. Po skončení studia zůstal v Praze a zapojil se do vlasteneckých aktivit. V roce 1873 nastoupil na místo suplenta na gymnáziu v Mladé Boleslavi, stal se zde také jednatelem pěveckého spolku Boleslavan. V letech 1876–94 působil jako zámecký archivář a knihovník v Rychnově nad Kněžnou. Zapojil se do místních kulturních aktivit, spolkového života, reorganizoval občanskou besedu, rozšířil rychnovský hudební archiv, spoluzaložil odbor Ústřední matice školské, Národní jednotu Pošumavskou, odbor českých turistů, Sokol, vedl ochotnický spolek Tyl, pod jeho taktovkou zde byla uvedena Smetanova Prodaná nevěsta. Začátkem osmdesátých let začal na podnět tohoto spolku se sběratelskou činností, s cílem aby zapsané lidové tance byly předvedeny na místním českém bále. Ve sběru lidových písní a tanců pokračoval v rozmezí osmdesátých a devadesátých let, záznamy zasílal do časopisu Český lid, kde byly postupně publikovány. Aktivně spolupracoval na přípravě Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, pro kterou pořídil seznam 339 tanců z Čech. Věnoval se také činnosti literární, skladatelské, dirigentské a osvětové. Za své vlastenecké aktivity byl v roce 1894 za trest přeložen do Tábora. Zde byl pořadatelem národopisné krajanské táborské výstavy a organizátorem taneční sekce na Národopisné výstavě českoslovanské. Své kulturní příspěvky publikoval v časopisech Český lid, Dalibor, Literární listy, Naše hlasy, Naše řeč, Národní listy, přispíval do Ottova slovníku naučného. V roce 1913 odešel na odpočinek do Chocerad.  Vyvrcholením jeho sběratelského úsilí byla sbírka lidových písní a tanců České tance. 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení) popsal Jos. Vycpálek, bývalý profesor gymnasií Rychnovského a táborského, bývalý předseda národopis. oddělení výstavy táborské (Praha 1921). Účelem sbírky bylo uchování hudebně tanečního materiálu pro jeho další provozování, tance byly utříděny metodicky od jednodušších ke složitějším.
Literatura
Vaňorná, Zdena: Josef Vycpálek (Podorlicko 4, 1971, s. 148–149).
Stavělová, Daniela: Národopisná revue 3, 1997, s. 146.
Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. K vydání připravila Daniela Stavělová (Praha 2003).
 
Daniela Stavělová
Datum poslední změny: 2.3.2006