Český hudební slovník osob a institucí

Marek, Zdeněk

Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 26.4.1932

Marek, Zdeněk, muzikolog, pedagog, narozen 26. 4. 1932, Telč.

Hudební vědu a hudební výchovu  studoval na FF UK v Praze, v roce 1975 ukončil doktorské studium na FF UJEP v Brně (PhDr.), v roce 1988 kandidaturu na PdF UK v Praze (CSc.), v roce 1990 docenturu na PedF v Brně (doc.).
Na katedře hudební výchovy PedF MU Brno působil v letech 1970–90 jako odborný asistent, poté jako docent (1990–2001).  Na Pedagogické fakultě se věnoval vyučování předmětů Světové dějiny hudby, Hudební estetika a sémiotika.
Ve své vědecké činnosti se zabývá hudební estetikou a sémiotikou. Je členem Mezioborového týmu pro výzkum semiózy umění ÚDTU při ČSAV v Praze (publikace – interní materiály ČSAV) a Research Comission of International Society for Music Education ISME (referáty Drážďany 1980, Londýn 1982, Melbourne 1983).

Dílo:

I. Knihy
The perception of a Musical Work from the Aspekt of Anticipation of the Further Course of the Succession of Sounde (University Illinois 1981);
K sémantické analýze hudebního díla /spoluautor L. Faltus/ (Praha 1982);
Základy hudební sémiotiky /kol. aut./ (Brno 1992).

II. Ostatní

Vychovává umění člověka? (Cesty k tvořivé škole, 1998, s. 506–509);
Imaginace a výchovný vliv hudby (Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání. Čačka, Otto a kol. Brno: Doplněk, 1999 /spoluautor B. Crha/ ISBN 80-7239-034-1).


Kristýna Košťálová


Datum poslední změny: 7.7.2008