Český hudební slovník osob a institucí

Holas, Čeněk

Charakteristika: Středoškolský profesor, sběratel lidových písní a tanců, básník

Datum narození/zahájení aktivity: 10.2.1855
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.2.1939

Holas, Čeněk, středoškolský profesor, sběratel lidových písní a tanců, básník, narozen 10. 2. 1855, Hostín (u Zahořan), zemřel 8. 2. 1939, Písek.
 
Vystudoval reálné gymnázium v Písku, roku 1875 odešel do Prahy studovat matematiku a deskriptivu, současně se stal cvičitelem pražského Sokola. Doplňkovým studiem získal aprobaci pro výuku tělocviku a jako učitel působil od roku 1880 na městské střední škole, později na malostranském reálném gymnáziu. Od roku 1879 přispíval svými básněmi do Almanachu české omladiny, jeho literární pokusy v letech 1880–85 byly neúspěšné a vedly jej k zatrpklosti. Výsledkem dalších pokusů o lyrickou básnickou tvorbu byla sbírka básní Žaloby (1925), která zanikla. V letech 1900–12 se věnoval sbírání lidových písní a tanců, pro které získal mravní a hmotnou podporu České akademie Svatoborova podpůrného spolku spisovatelů a tehdejšího ministerstva vyučování, které mu poskytlo mimořádnou dovolenou. V letech 1918–21 žil na odpočinku v Milevsku, od roku 1922 v Písku. V letech 1919–25 psal veršovaná dramata, která byla divadly odmítána. Věnoval se sokolskému hnutí, inicioval provedení lidových písní a tanců na sokolském sletu v roce 1938. Vydal Paměti hudebníků a dudáků (Národopisný věstník českoslovanský 18, 1926, s. 49–68). Jeho stěžejním dílem se stala sbírka České národní písně a tance (6 svazků, Praha 1908–10). Nevydaný sedmý díl zůstal v rukopise pod názvem Písecké písně národní. Vydaná sbírka byla sestavena z hudebně tanečního materiálu z Klatovska, Domažlicka, Pošumaví, Prácheňska, jižních Čech, Vitorazska, Milevska, Chrudimska, Polabí, obsahuje také zápisy nástrojové hudby z různých oblastí Čech. Sbírka se po svém vydání stala předmětem kritiky pro nepřesnost hudebního záznamu zvláště v souvislosti s tanci proměnlivého taktu. Doceněna byla teprve ve druhé polovině 20. století jako významný zdroj hudebně tanečního materiálu pro české folklorní soubory a pro studium lidové taneční kultury.

Literatura:

Horák, Josef: České národní písně a tance (Národopisný věstník českoslovanský 4, 1909, s. 53–59, NVČ 5, 1910, s. 76–79, 82, 114–19).
Režný, Josef: Sběratel Čeněk Holas (Lidová tvořivost 10, 1959, s. 58).
Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. K vydání připravila Daniela Stavělová (Praha 2003).
 
Daniela Stavělová

Datum poslední změny: 2.3.2006