Český hudební slovník osob a institucí

Krása, Hans

(Johann)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 30.11.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.10.1944

Krása, Hans (Johann), skladatel, narozen 30. 11. 1899, Praha, zemřel 18.(?) 10. 1944, Osvětim.
 
A. Biografie
B. Dílo
C. Pramenné bádání a oživení díla
 
A. Biografie
Hans Krása se narodil jako třetí z pěti dětí v asimilované židovské rodině pražského advokáta Karla Krásy. Od sedmi let se učil hrát na klavír u Theresy Wallersteinové a již v raném věku se pokoušel komponovat. Orchestrální skladbičku, kterou napsal jako jedenáctiletý, mu provedl lázeňský orchestr v Salcburku při tamním pobytu rodiny a smyčcový kvartet čtrnáctiletého Krásy uvedli členové lázeňského orchestru ve Svatém Mořici ve Švýcarsku. Vystudoval Státní německé reálné gymnázium v Praze (maturita pravděpodobně 1918, doklad se nedochoval). Údajné studium konzervatoře není doloženo, podle sdělení Krásovy sestry byl jeho soukromým učitelem Gerhard Keussler. Doloženo není ani Krásovo studium u Alexandra Zemlinského, o němž rovněž hovoří pouze zprostředkované informace.
Jako skladatel debutoval Hans Krása 20. 5. 1921 v rámci cyklu Filharmonických koncertů Nového německého divadla, kdy byly pod taktovkou Alexandra Zemlinského uvedeny jeho Orchestergrotesken op. 1 na texty Christiana Morgensterna. V sezóně 1922/23 pobýval Krása v Paříži, kde studoval u Alberta Roussela a kde také byly provedeny jeho nové skladby (viz soupis tvorby). Dobré existenční zázemí rodiny umožňovalo Krásovi věnovat se pouze tvorbě. Jeho skladby byly uváděny v českých i německých hudebních spolcích a na festivalech Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu.
Za vrchol Krásovy tvorby v období před deportací do koncentračního tábora lze považovat celovečerní operu Verlobung im Traum (Zásnuby ve snu) podle povídky Fjodora Dostojevského, která byla uvedena 18. 5. 1933 v Novém německém divadle v Praze pod taktovkou Georga Szélla, režii měl Renato Mordo. Téhož roku za ni Krása obdržel Československou státní cenu. V té době začala také jeho spolupráce s Adolfem Hoffmeisterem, k jehož hře Mládí ve hře zkomponoval Krása scénickou hudbu. Hru uvedlo 19. 2. 1935 divadlo „D 35Emila Františka Buriana a v překladu Friedricha Torberga a 5. 12. téhož roku Malá scéna (Kleine Bühne) Nového německého divadla. Hra o generačním a sociálním problému doby manifestovala levicový postoj hudební avantgardy poloviny třicátých let a Krásova „Píseň Anny“ z této hry se stala krátkodobým dobovým hitem. S Adolfem Hoffmeisterem spolupracoval Krása také na dětské opeře Brundibár, která byla vytvořena pro soutěž vypsanou roku 1938 Ministerstvem školství a národní osvěty. K vyhodnocení soutěže však již vzhledem k politické situaci nedošlo.
10. 8. 1942 byl Krása deportován do koncentračního tábora Terezín. Jeho Brundibár byl, již bez přítomnosti autora, uveden jako utajené polosoukromé představení s chovanci židovského sirotčince v Belgické ulici v Praze v nastudování Rudolfa Freudenfelda na přelomu roku 1942/43 ve sportovním areálu Hagibor. Hans Krása vytvořil v Terezíně na základě klavírního výtahu novou partituru opery, a tam ji Rudolf Freudenfeld (rovněž mezitím internovaný) uvedl se souborem sestaveným z vězněných dětí 23. 9. 1943 v Magdeburských kasárnách (podle dostupných údajů se celkem Brundibár v Terezíně dočkal 55 představení). Hans Krása vytvořil v Terezíně několik skladeb určených pro spoluvězněné umělce a tamní hudební produkce. 16. 10. 1944 byl transportován do Osvětimi, kde pravděpodobně 18. 10. zahynul v plynové komoře.
 
B. Dílo
Krásův skladatelský odkaz není rozsáhlý. Podle dobových svědectví nepovažoval komponování za prostředek k obživě ani za povolání, tvořil pouze v okamžicích vlastního tvůrčího zájmu. Kompozičně čerpal z rozličných podnětů, které se uplatňovaly v meziválečném období tu paralelně, jindy ve střetech. V jeho díle lze rozeznat vlivy české národní hudební tradice, vlivy postimpresionistické i novoklasické, znaky populární a zábavné hudby dvacátých let 20. století se sklonem k ironii a grotesce. V některých případech byla nesourodost Krásova osobního stylu považována za kompoziční nevyzrálost a nedostatek vlastní invence až plagiátorství (např. recenze Mirka Očadlíka na premiéry opery Zásnuby ve snu, Klíč 3, 1932–33, s. 231–234).
Krása neinklinoval k experimentálním hudebním technikám, výrazným principem jeho hudby je rytmická a melodická složka, přehledná forma, harmonická složka je uvolněná, nikdy však atonální. Výběr hudebních prostředků dokázal přizpůsobit jak zvolené látce, tak konkrétnímu účelu a publiku, jemuž bylo dílo určeno, jak o tom svědčí na jedné straně např. interpretačně náročné a moderně znějící komorní skladby pro smyčcové nástroje a na druhé straně prostý jazyk scénické hudby k Mládí ve hře či opera Brundibár.
 
C. Pramenné bádání a oživení díla
Bádání o díle Hanse Krásy započalo koncem šedesátých let, v období normalizace 70. let bylo u nás pozastaveno, od konce osmdesátých let znovu zaktivováno v souvislosti s historickým vyrovnáváním s obdobím nacismu a holocaustu ve vzájemné spolupráci českých a zahraničních badatelů. Krásovy skladby nalezly své nové interprety a vydavatele (Schott Mainz, Tempo Praha / Bote&Bock Berlín), byly pravidelně zařazovány na festivaly věnované umělcům pronásledovaným nacismem a postupně se staly trvalou součástí koncertního a divadelního repertoáru. Roku 1994 byla v Hamburku založena Initiative Hans Krása, roku ji v 1995 Terezíně následoval Nadační fond Hanse Krásy. Úkolem obou organizací bylo podpořit oživování, uvádění a vydávání uměleckých děl spojených s osobnostmi, které prošly vězněním v Terezíně. Nadační fond Hanse Krásy pro neshody s vedením města roku 2006 svou činnost ukončil. Roku 2003 byla vydána první úplná monografie Blanky Červinkové, která se studiem osobnosti a díla Hanse Krásy zabývala jako jedna z prvních již během vysokoškolských studií.


Dílo:

Orchestrální skladba, 1910, provedeno v Salcburku 1910, nedochováno;
Smyčcový kvartet, 1913, provedeno 1913 St. Moritz, Švýcarsko, nedochováno;
Orchestergrotesken mit begleitender Singstimme, op. 1 na texty Christiana Morgensterna ze sbírky Galgenlieder (Šibeniční písně), 1920, první provedení 4. 5. 1921 Praha, orchestr Nového německého divadla, Max Klein – zpěv, Alexander Zemlinsky – dirigent;
Quartetto pour deux Violons, Alto et Violoncello, 1921, první provedení 12. 5. 1923, koncert Revue Musicale Paříž;
Symphonie fúr kleines Orchester, 3. věta se zpěvním hlasem na báseň Arthura Rimbauda v překladu Maxe Broda Die Läusesucherinnen (Hledačky vší), 1922, první provedení 24. 4. 1923 Théâtre des Champs-Elysées Paříž, Walther Straram – dirigent (jen 1. a 2. věta); celá skladba 16. 12. 1991, Rias Jugendorchester Berlin, Simone Alex – alt, Israel Yinon – dirigent;
Fünf Lieder pro zpěv a klavír op. 4 na texty Rainera Marii Rilkeho, litevskou lidovou poezii, Gaia Valeria Catulla a Christiana Morgensterna, 1925, první provedení 11. 5. 1926 Praha, Tilly de Garmo – zpěv, Franz Langer – klavír;
Drei Lieder s doprovodem klavíru, smyčcového kvarteta, 2 fléten, 2 klarinetů a trubky, 1926, ztraceno;
Verlobung im Traum, opera o dvou dějstvích podle novely Fjodora Dostojevského Strýčkův sen, libreto Rudolf Fichs a Rudolf Thomas, 1928–30, první provedení 18. 5. 1933 Nové německé divadlo Praha, režie Renato Mordo, dirigent Georg Széll; novodobá premiéra 27. 3. 1994 Státní opera Praha, režie Karel Drgáč, dirigent Israel Yinon;
Die Erde ist des Herrn na text ze žaltáře pro sóla, sbor a orchestr, 1931, první provedení 10. 3. 1932 Nové německé divadlo Praha, Deutscher Männergesangverein a Singverein, dirigent Heinrich Svoboda;
Mládí ve hře, scénická hudba ke hře Adolfa Hoffmeistera, 1935, první provedení 19. 2. 1935 divadlo „D 35“ Praha, režie Emil František Burian, německy v překladu Friedricha Torberga jako Anna sagt nein! 5. 12. 1935 Kleine Bühne Nového německého divadla;
Komorní hudba pro cembalo a 7 nástrojů, 1935–36, první provedení 25. 3. 1936 spolek Mánes Praha, členové orchestru FOK, Frank Pollak – cembalo;
Téma s variacemi pro smyčcový kvartet, 1935–36, první provedení pravděpodobně 1943/44 Terezín;
Brundibár, dětská opera o dvou dějstvích na libreto Adolfa Hoffmeistera, 1938–39, první provedení (neveřejné) přelom roku 1942/43 židovský sirotčinec Praha, dirigent Rudolf Freudenfeld; nová instrumentace Terezín 1943, první provedení 23. 9. 1943 Terezín, dirigent Rudolf Freudenfeld a Rafael Schächter; novodobé provedení úplné pražské verze 25. 9. 1999 Národní divadlo Praha v divadle Kolowrat, Škola hudby a zpěvu Jiřiny Markové, dirigent František Preissler ml.;
Tři písně pro baryton, klarinet, violu a violoncello na verše Arthura Rimbauda v přebásnění Vítězslava Nezvala, 1943, první provedení červen 1943 Terezín, Walther Windholz – zpěv, Rafael Schächter – klavír, ostatní účinkující nezjištěni.
Ouvertura pro malý orchestr, 1943–44, první provedení 2. 6. 1993 Jeruzalém, Jerusalem Van Leer Chamber Music Players, dirigent Bohumil Kulínský;
Tanz pro smyčcové trio, 1944, první provedení léto 1944 Terezín, Terezínské kvarteto;
Passacaglia a fuga pro smyčcové trio, 7. 8. 1944, první provedení 1944 Terezín, Terezínské kvarteto(?).

Literatura:

I. Lexika
MGG 1.
MGG 2.
New Grove 1.
New Grove 2.
LdM.
 
II. Ostatní
Müllerová (Červinková), Blanka: Hans Krása (diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1966).
Ludvová, Jitka: Německý hudební život v Praze 1880–1969 (Uměnovědné studie IV, Praha 1983, s. 53–183).
Karas, Joža: Music in Terezín 1941–1945 (New York, Beaufort Books 1985).
Červinková, Blanka: Hans Krása v zrcadle kritiky se zvláštním zřetelem k opeře Zásnuby ve snu (Hudební věda 32, 1995, s. 339–352).
Schultz, Ingo: Hans Krása – Leben und Schaffen in der Zwischenkriegszeit und in Theresienstadt (Kinder- und Jugendprojekt Brundibár, Jeunesses Musicales Deutschland 1997).
Witthoefft, Cornelius (ed.): Komponisten in Theresienstadt (Initiative Hans Krása Hamburg 1999, s. 33–41).
Kuna, Milan: Hudba vzdoru a naděje (Editio Bärenreiter Praha 2000, zvlášť studie Krásův Brundibár a Karafiátovi Broučci, s. 81–91).
Červinková, Blanka: Hans Krása. Život a dílo skladatele (Tempo Praha 2003, německy Saarbrücken, Pfau 2005; zde kompletní soupis tvorby a provedení, uložení pramenů, korespondence Hanse Krásy s nakladatelstvím Universalt Edition ve Vídni, odkazy na dobové kritiky i kritiky z novodobých provedení, diskografie).
 
http://www.drmk.ch/werke/wbrundibar.html
http://www.diplom.de/db_diplomarbeiten/diplomarbeiten2033.html

Archiválie:

Autografy a provozovací materiály jsou převážně uloženy v Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, v archivu vydavatelství Universal Edition ve Wienbibliothek im Rathaus (Vídeň), v Muzeu Památníku Terezín a v soukromém archivu Joži Karase v Blomingtonu.

Vlasta Reittererová


Datum poslední změny: 20.1.2009